Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Handelsnaam VanVie
Geografisch adres van de onderneming Dorpsstraat 158, 9420 Erpe, België
Emailadres info@vanvie.be
Telefoonnummer (+32) 0472 46 43 03
BTW-nummer BE0672.373.514

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van VanVie, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Dorpsstraat 158 te 9420 Erpe, België, BTW BE 0672 373 514, (hierna ‘VanVie’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door VanVie aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en inclusief alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden VanVie niet. VanVie is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. VanVie is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door VanVie. VanVie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

VanVie garandeert niet dat alle producten die op de website vanvie.be worden geadverteerd beschikbaar zijn. VanVie behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, bepaalde producten te wijzigen, uit het assortiment te nemen, of niet langer beschikbaar te stellen.

Artikel 4: Online aankopen
Acceptatie/weigering bestelling

Bestellingen geplaatst via de website vanvie.be zijn niet bindend voor de verkoper. Zij worden slechts bindend nadat VanVie uw bestelling heeft geaccepteerd. Wij kunnen er om welke reden dan ook voor kiezen om uw bestelling niet te accepteren.

Nadat we uw bestelling hebben ontvangen, sturen we per e-mail een bevestiging van ontvangst van de bestelling met uw bestelnummer en details van de bestelde producten. Deze bevestiging van ontvangst betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd. De acceptatie van uw bestelling en het afsluiten van het verkoopcontract vindt pas plaats indien en van zodra de bestelde producten naar u zijn verzonden. Ook na verzending van de producten behouden wij ons het recht om uw bestelling te annuleren zolang u de bestelde producten nog niet hebt ontvangen.

Wij behouden ons onder meer het recht voor om een bestelling niet te accepteren of te annuleren indien:

 • Op het moment dat de bestelling geplaatst werd, er zich een fout van technische aard voordeed op de website vanvie.be;
 • Op het moment dat de bestelling geplaatst werd, er foutieve prijsinformatie werd vermeld op de website vanvie.be;
 • Het bestelde product niet langer beschikbaar is;
 • De verstrekte facturatie- of betalingsgegevens onjuist of niet verifieerbaar zijn;
 • Onze beveiligingssystemen aangeven dat de bestelling abnormaal of mogelijk frauduleus is;
 • Wij redenen hebben om aan te nemen dat de klant jonger is dan 18 jaar.

Indien wij een bestelling annuleren of weigeren omwille van de bovenstaande redenen zullen wij in voorkomend geval de eventueel reeds betaalde prijs van het product en de leveringskosten terugstorten.

Betaalwijzen

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • Bancontact / Mistercash
 • VISA
 • Mastercard
 • iDeal
 • Paypal
 • Belfius Pay Button
 • American Express
 • Per overschrijving op IBAN: BE23 3770 8355 1591

Voor de afhandeling van de online betalingen werken wij samen met Mollie. Wij hebben geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van de Klant. Betaling vindt enkel plaats via een goedgekeurde betaalkaart. Goedgekeurde betaalkaarten worden op de website vanvie.be vermeld. U moet de gegevens van de betaalkaart verstrekken wanneer u uw bestelling plaatst. De kosten worden in rekening gebracht als de bestelde producten worden verzonden. We leveren de producten pas aan u als de uitgever van de kaart het gebruik van de kaart voor betaling van de bestelde producten heeft goedgekeurd.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Levertermijn

We proberen bestelde producten op tijd te leveren. Er kunnen echter redenen zijn waarom we niet tijdig kunnen verzenden en onze streefdata niet worden gehaald. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor de levertijden van onze leveranciers. Een leveringsdatum moet bijgevolg worden beschouwd als een niet-bindende inschatting en niet als een resultaatsverbintenis om de producten op de streefdatum te leveren.

Land van levering Levertermijn
België 3 – 5 werkdagen
Nederland 3 – 5 werkdagen
Frankrijk 3 – 5 werkdagen
Andere landen Op aanvraag

Controle van de producten

U moet binnen de 5 werkdagen na de levering controleren of u de producten in goede staat hebt ontvangen en of de inhoud van het pakket compleet is. Het is uw verantwoordelijkheid als Klant om VanVie zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele beschadigingen aan de producten of van enige tekorten. In het geval u de ontvangst van producten onredelijk lang uitstelt nadat we u op de hoogte hebben gebracht dat we hebben geprobeerd de producten bij u te bezorgen, of indien u een verkeerd leveringsadres hebt opgegeven waardoor de levering mislukt is, worden de producten aan ons geretourneerd. Indien de producten na de eerste poging tot levering in de 7 werkdagen daarop volgend niet bezorgd kunnen worden en aan ons worden geretourneerd, dan nemen wij aan dat u het recht heeft uitgeoefend om de koop te herroepen en zodra wij de bestelling terug hebben ontvangen zullen wij u de aankoopsom terugbetalen in overeenstemming met onze regeling voor het terugnemen van producten en de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Leveringskosten

De leveringskosten worden aangegeven bij het winkelmandje. De tarieven voor België, Nederland en Frankrijk staan hieronder. Voor levering naar andere landen, gelieve ons te contacteren om het juiste tarief te ontvangen.

Land van levering Verzendkosten Gratis levering vanaf
België 5,00€ 75€
Nederland 8,00€ 120€
Frankrijk 10,00€ 150€
Andere landen Op aanvraag Op aanvraag

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van VanVie.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van VanVie te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door VanVie was geboden.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij VanVie.

Artikelen die op bestelling gemaakt worden kunnen niet herroepen, geruild en/of geretourneerd worden. (gepersonaliseerde artikelen)

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

 • De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 • De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
 • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant VanVie via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
 • Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 • De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan VanVie heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
 • De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
 • De goederen dienen onbeschadigd, ongewassen, ongebruikt en in de originele verpakking teruggestuurd te worden. Enkel goederen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, eventuele gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
 • Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt VanVie zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 • Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal VanVie alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, met uitzondering van de leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggezonden goederen.
 • VanVie betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Indien het herroepingsrecht niet van toepassing is:

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • Artikelen die op maat werden gemaakt volgens specificaties van de Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (gepersonaliseerde artikelen);
 • Artikelen die beschadigd werden door gebruik;
 • Artikelen die gewassen werden;
 • Artikelen die gebruikt werden;
 • Artikelen die niet meer alle bijhorende toebehoren en gebruiksaanwijzingen bezitten

De Klant stuurt het artikel uitsluitend terug na berichtgeving van VanVie met acceptatie van de retour. De Klant zorgt voor voldoende frankering van het pakket en dient het pakket aangetekend te verzenden indien de waarde van de zending meer dan 50 € bedraagt. De Klant voegt bij zijn retourzending een kopij van de factuur/bestelbon toe. De Klant is verantwoordelijk voor de retourzending. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. De Klant wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (per email: info@vanvie.be of per post: VanVie – Dorpsstraat 158 te 9420 Erpe) waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant VanVie zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van VanVie is bereikbaar op het telefoonnummer +32 472 464 030, via e-mail op info@vanvie.be of per post op het volgende adres Dorpsstraat 158 te 9420 Erpe. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover VanVie beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt VanVie zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan VanVie, Dorpsstraat 158 te 9420 Erpe, info@vanvie.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot VanVie, Dorpsstraat 158 te 9420 Erpe, info@vanvie.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

VanVie houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@vanvie.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door VanVie om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van VanVie. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
VanVie kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het Arrondisement Aalst bevoegd.

Versie 2017-1, gepubliceerd op 21 juni 2017 en sindsdien van kracht